VN EN

về chúng tôi

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển

Giai đoạn từ tháng 4/1975 – 7/1976

Tháng 04/1975 – 07/1975: Tiếp quảnTiểu Ban Quân quản công nghiệp thuộc Ủy ban Quân quản Thành phố tiếp quản Công ty Điện Lực Việt Nam (CĐV); đoàn gồm 61 đồng chí..…

xem chi tiết

Thời kỳ từ tháng 8/1976 – 4/1981: Công Ty Điện Lực Miền Nam

Ngày 7/8/1976 Bộ Trưởng Bộ Điện và Than ra Quyết định số 1592/QĐ-TCCB.3 về việc đổi tên Tổng cục Điện lực thành Công ty Điện lực Miền Nam, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Thuận Hải, Lâm Đồng đến Minh Hải..

xem chi tiết

Thời Kỳ Từ Tháng 5/1981 – 3/2010: Công Ty Điện Lực 2

Ngày 9/5/1981 Công ty Điện lực Miền Nam được đổi tên thành Công ty Điện lực 2 theo Quyết định số 15/ĐL/TCCB.3 của Bộ Trưởng Bộ Điện lực.…

xem chi tiết

Thời kỳ từ tháng 4/2010 - 3/2015: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam

Tổng Công ty Điện lực miền Nam được thành lập theo Văn bản số 60/TTg-ĐMDN ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng Công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ...

xem chi tiết

Thời kỳ từ tháng 3/2015- 12/2016

Bộ máy tổ chức của Tổng Công ty gồm 17 Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng Công ty; 21 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; 8 đơn vị phụ trợ: Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện miền Nam..

xem chi tiết

Thời kỳ từ tháng 1/2017 - 7/2018

Bộ máy tổ chức của Tổng Công ty gồm 17 Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng Công ty; 21 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; 8 đơn vị phụ trợ: Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện miền Nam...

xem chi tiết

Thời kỳ từ tháng 8/2018 đến nay

Bộ máy tổ chức của Tổng Công ty gồm 17 Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng Công ty; 21 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; 8 đơn vị phụ trợ...

xem chi tiết