số liệu tổng hợp

mega 645

100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
10 banh xuất hiện
nhiều nhất
Banh số Số lần xuất hiện
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
10 cặp banh xuất hiện
nhiều nhất
Banh số Số lần xuất hiện
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
10 banh xuất hiện
ít nhất
Banh số Số lần xuất hiện
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
tỷ lệ chẵn/lẻ và
tỷ lệ cao thấp
Chẵn / Lẻ Cao / Thấp
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%

power 655

100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
100
lượt
10 banh xuất hiện
nhiều nhất
Banh số Số lần xuất hiện
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
12 21
10 cặp banh xuất hiện
nhiều nhất
Banh số Số lần xuất hiện
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
10 cặp banh xuất hiện
ít nhất
Banh số Số lần xuất hiện
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
01 12 21
tỷ lệ chẵn/lẻ và
tỷ lệ cao thấp
Chẵn / Lẻ Cao / Thấp
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%
0/612% 0/612%

max4d

số vị trí 1 vị trí 2 vị trí 3 vị trí 4 tổng cộng
0 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
1 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
2 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
3 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
4 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
5 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
6 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
7 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
8 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
9 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26% 10211,26%
tổng 906100% 906100% 906100% 906100% 906100%
tỷ lệ chẵn lẻ và tỷ lệ cao thấp
Tổng Số lần Tỷ lệ
19 21 9.5%
19 21 9.5%
19 21 9.5%
19 21 9.5%
19 21 9.5%
19 21 9.5%
19 21 9.5%
19 21 9.5%
19 21 9.5%
19 21 9.5%

hoạt động gần nhất
của thành viên

thành viên vé đã tạo ngày tạo
Nguyễn Ngọc Mạnh 02 07 18 25 36 43 27/10/2017
Nguyễn Ngọc Mạnh 02 07 18 25 36 43 27/10/2017
Nguyễn Ngọc Mạnh 02 07 18 25 36 43 27/10/2017
Nguyễn Ngọc Mạnh 02 07 18 25 36 43 27/10/2017
Nguyễn Ngọc Mạnh 02 07 18 25 36 43 27/10/2017
Nguyễn Ngọc Mạnh 02 07 18 25 36 43 27/10/2017
Nguyễn Ngọc Mạnh 02 07 18 25 36 43 27/10/2017
Nguyễn Ngọc Mạnh 02 07 18 25 36 43 27/10/2017
Nguyễn Ngọc Mạnh 02 07 18 25 36 43 27/10/2017thông tin tạo vé
tổng hợp
TỔNG SỐ VÉ ĐÃ TẠO 1.000.000
TỔNG SỐ VÉ ĐÃ TẠO CHO LƯỢT QUAY GẦN NHẤT 10.000
TỔNG SỐ THÀNH VIÊN ĐÃ GỬI TẠO VÉ 690