Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • Tặng 50% gói BHV (vẫn áp dụng TG 0%)
 • CPU: Intel Core i5 1.4 Ghz
 • RAM: 4 GB
 • Ổ cứng: 500GB
 • Bảo hành: 12 tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • Tặng 50% gói BHV (vẫn áp dụng TG 0%)
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • Tặng 50% gói BHV (vẫn áp dụng TG 0%)
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • Tặng 50% gói BHV (vẫn áp dụng TG 0%)
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • Tặng 50% gói BHV (vẫn áp dụng TG 0%)
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • Tặng 50% gói BHV (vẫn áp dụng TG 0%)
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH

Mac Pro 6-Core(2013)

Giá niêm yết: 73,990,000 đ

 • Vòng quay tặng PMH tiền mặt 300.000đ - 3.000.000đ (không áp dụng TG0%)
 • Trả góp 0% ANZ/ HSBC
 • Tặng 50% gói BHV (vẫn áp dụng TG 0%)
 • CPU: 6-Core Intel Xeon E5 3,5 GHz
 • RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC
 • Ổ cứng: 256GB PCle-based flash storage
 • GPU: Dual AMD FirePro D500 3GB
 • Bảo hành: 12 Tháng

MUA NGAY THÊM VÀO GIỎ

CHI TIẾT YÊU THÍCH